Nietzsche was stupid

Nietzsche was stupid and abnormal.

Kristina Ponting
BLUE POPPY