Crude, immoral, vulgar

Crude, immoral, vulgar and senseless.

Kristina Ponting
BLUE POPPY