Advertising is legalized

Advertising is legalized lying.

Kristina Ponting
BLUE POPPY